Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 10536 ghi rõ các thiên nhiên và đặc điểm của các trường để được cung cấp cho sức mạnh và bi-hướng thông tin liên lạc giữa thẻ bộ thiết bị (dự án) và tiếp xúc tích hợp mạch(s) thẻ (CICCs) của ID-1 loại thẻ trong khe hay bề mặt hoạt động.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 10536 không xác định có nghĩa là tạo ra các khớp nối fields, cũng không có nghĩa là của phù hợp với bức xạ điện từ quy định.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 10536 là để được sử dụng kết hợp với tiêu chuẩn IEC 10536-1 và tiêu chuẩn IEC 10536-2.
Chú Ý 1 các loại không tiếp xúc tích hợp mạch(s), thẻ định dạng hay diện, hoạt động ở khoảng cách khác nhau, có thể phát triển trong tương lai, có thể gọi cho bổ sung được thực hiện phần này của tiêu chuẩn IEC 10536 hoặc có thể yêu cầu tiêu Chuẩn Quốc tế khác để được viết.

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI