Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60079 mô tả thử phương pháp liên quan đến các thiết bị, sản phẩm và quá trình tính chất cần thiết để tránh lửa và cú sốc điện nguy hiểm phát sinh từ tĩnh điện. Nó được thiết kế để sử dụng trong một nguy cơ đánh giá của điện nguy hiểm hoặc để chuẩn bị cho các sản phẩm, gia đình, hay chuyên dụng sản phẩm tiêu chuẩn điện hay không máy điện hoặc thiết bị.
Mục đích của việc này là một phần của IEC 60079 là cung cấp chuẩn kiểm tra phương pháp được sử dụng cho sự kiểm soát của tĩnh điện, như kháng bề mặt trái đất rò rỉ kháng, bột trở suất chất dẫn điện dung và đánh giá của incendivity của gây thải. Nó được đặc biệt thiết kế để sử dụng với những tiêu chuẩn của IEC 60079 loạt.
Chú Ý IEC TS 60079-32-1, Nổ Phần 32-1: Điện nguy hiểm, hướng dẫn được xuất bản vào 2013. Này tiêu chuẩn quốc tế là không được thiết kế để thay thế tiêu chuẩn đó, bao gồm các sản phẩm và công nghiệp tình huống.
Phần này của IEC 60079 trình bày các nước mới nhất của kiến thức mà có thể, tuy nhiên, hơi khác với yêu cầu tiêu chuẩn khác, đặc biệt là về thử nghiệm khí hậu. Khi một yêu cầu của chuẩn này xung đột với một yêu cầu xác định trong IEC 60079-0, để tránh khả năng lại trước đó được chấp thuận thử nghiệm thiết bị, yêu cầu trong IEC 60079-0 chỉ áp dụng cho các thiết bị nằm trong phạm vi của IEC 60079-0. Trong mọi trường hợp khác, các báo cáo trong phần này của IEC 60079 áp dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI