Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60695 được thiết kế như một phương châm chung cho TRUYỀN sản Phẩm ủy Ban và cung:
• một lời giải thích của các nguyên tắc, và sử dụng các kỹ thuật an toàn cháy;
• hướng dẫn sử dụng kỹ thuật an toàn cháy trong những thiết kế của các sản phẩm;
• lửa an toàn ngữ kỹ thuật, và khái niệm;
• một dấu hiệu cho thấy tài liệu và kiểm tra cần thiết cho nhập vào lửa an toàn kỹ thuật đánh giá;
• thông tin tài liệu tham khảo.
Này tiêu chuẩn quốc tế không phải là dự định là một chi tiết kỹ thuật thiết kế hướng dẫn, nhưng là dành để cung cấp hướng dẫn cho sản phẩm ban an toàn cháy phương pháp kỹ thuật và hiệu dựa kiểm tra thông tin nhu cầu sử dụng trong hiệu dựa trên thiết kế và cháy nguy hiểm đánh giá của các tài liệu, hội đồng, các sản phẩm và hệ thống. Thêm thông tin chi tiết về kỹ thuật an toàn cháy được chứa trong các chuẩn TR 13387 loạt các tài liệu (xem Khoản 2 và [1] [6]) và trong ISO 23932.
CHÚ biết Thêm chi tiết khía cạnh của sử dụng được bao phủ trong ISO 16730 [7] tiêu chuẩn TS 16732 [8], tiêu chuẩn 16733 CHUẨN 16734 [9] CHUẨN 16735 [10] CHUẨN 16736 [11] CHUẨN 16737 [12] và ISO/TR 16738.
Này an toàn cơ bản công bố là dành cho sử dụng kỹ thuật của ủy ban nhân dân ở chuẩn bị tiêu chuẩn theo các nguyên tắc trong TRUYỀN Dẫn 104 và tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 51. Một trong những trách nhiệm của một ủy ban kỹ thuật là, bất cứ nơi nào có để làm cho việc sử dụng cơ bản an toàn ấn phẩm chuẩn bị ấn phẩm của mình. Các yêu cầu, kiểm tra phương pháp hay kiểm tra điều kiện này an toàn cơ bản công bố sẽ không áp dụng, trừ khi đặc biệt được gọi hoặc bao gồm trong những ấn phẩm liên quan.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI