Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62264 loạt mô tả những hoạt động sản xuất quản lý miền (Cấp 3) và hoạt động của mình, và các diện nội dung và giao dịch liên kết trong tầng 3 và giữa Cấp 3 và Mức độ 4. Mô tả này cho phép tích hợp giữa các hoạt động sản xuất và kiểm soát miền (Cấp 3, 2, 1) và các doanh nghiệp miền (Mức độ 4). Các diện nội dung giữa Cấp 3 Cấp độ 2 và chỉ một thời gian ngắn thảo luận.
Các mục tiêu là để tăng đồng nhất và thống nhất của diện thuật ngữ và giảm rủi ro, chi phí, và lỗi liên quan đến thực hiện những diện. IEC 62264-1 có thể được sử dụng để làm giảm sự nỗ lực liên quan đến thực hiện sản phẩm mới. Mục tiêu là phải có hệ thống doanh nghiệp và kiểm soát hệ thống liên hoạt động và dễ dàng.
Phạm vi của phần này của IEC 62264 là giới hạn:
một) một bài thuyết trình của doanh nghiệp miền và các hoạt động sản xuất và kiểm soát miền;
b) định nghĩa của ba phân cấp mô hình chức năng hệ thống mô hình, một vai trò dựa trên thiết bị hệ thống cấp bậc và một vật lý tài sản thiết bị hệ thống mô hình;
c) một danh sách của các chức năng liên kết với các diện giữa hoạt động sản xuất và kiểm soát chức năng và nhân chức năng, và
d) một mô tả của thông tin đó là chia sẻ giữa hoạt động sản xuất và kiểm soát chức năng và nhân chức năng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page