Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả nguyên tắc cơ bản của phân tích nguyên nhân (RCA) và ghi rõ các bước một quy trình cho nên bao gồm.
Này, chuẩn xác định một số thuộc tính cho kỹ thuật mà hỗ trợ với sự lựa chọn của một kỹ thuật thích hợp. Nó mô tả mỗi RCA kỹ thuật và nó liên quan điểm mạnh và điểm yếu.
RCA được sử dụng để phân tích các nguyên nhân của tập trung các sự kiện với cả tích cực và kết quả tiêu cực, nhưng nó phổ biến nhất được sử dụng cho các phân tích của những thất bại và sự cố. Gây ra cho các sự kiện như vậy có thể được thay đổi trong thiên nhiên, kể cả thiết kế quá trình và các kỹ thuật, tổ chức đặc tính của con người khía cạnh và sự kiện bên ngoài. RCA có thể được sử dụng để điều tra những nguyên nhân của phi chức năng kiểm tra chất lượng (và các) quản lý hệ thống cũng như cho không phân tích, ví dụ trong bảo trì thiết bị thử nghiệm.
RCA được sử dụng để phân tích các sự kiện tập trung đó đã xảy ra, vậy nên chuẩn này chỉ bao gồm một hậu phân tích. Nó được công nhận rằng một số RCA kỹ thuật với thích ứng có thể được sử dụng chủ động trong những thiết kế và phát triển của bài và cho quả phân tích trong nguy cơ đánh giá tuy nhiên, điều này chuẩn tập trung vào các phân tích các sự kiện đó xảy ra.
Mục đích của chuẩn này là để mô tả một quy trình cho thực hiện RCA và để giải thích kỹ thuật để xác định nguyên nhân. Các kỹ thuật này không được thiết kế để gán trách nhiệm, mà nằm ngoài phạm vi của chuẩn này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI