Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62766 xác định phương tiện để thích nghi thuật toán tìm nội dung truyền hơn
HTTP.
Hai HTTP thích nghi tuyến định dạng được chỉ định. Đầu tiên là hoàn toàn dựa trên CHƯƠNG trình
DASH. Thứ hai là OIPF “HTTP thích nghi trực tuyến” (ĐÃ) định dạng, đó là dựa trên
3GPP phát hành 9 HTTP thích nghi trực tuyến (AH) định dạng, với một số hồ sơ và mở rộng
để thêm những đặc điểm của truyền thông thành và sự hỗ trợ cho CHƯƠNG trình vận tải 2 dòng dung
khúc dạng. Sau này dạng đã được định trước khi CHƯƠNG trình DASH đã được xuất bản. Nó là
giữ lại do để sử dụng trong một số các ứng dụng cũ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI