Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62278 cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng các RAM yêu cầu trong IEC 62278 để toa xe và để đối phó với RAM hoạt động trong các hệ thống đời giai đoạn từ lời mời để dịu dàng để trình diễn trong hoạt động mà thôi. Tất cả các tài liệu IEC 62278 quan tâm năm 2002, vấn đề.
Hướng dẫn được nhằm vào các khách hàng/khai thác và nhà cung cấp chính của toa xe. Chính mục đích của các hướng dẫn là:
• cho phép một khách hàng/điều hành của toa:
– để xác định RAM yêu cầu giải quyết các loại hình hoạt động ở điều khoản của các khách hàng cuối cùng cần xem xét vụ sẵn sàng và kinh tế cân nhắc
– để đánh giá thầu khác nhau, trong điều kiện của RAM yêu cầu một cơ sở chung với sự trợ giúp của cụ thể RAM tài liệu;
– để đạt được đảm bảo trong thiết kế/giai đoạn phát triển, rằng các toa xe được cung cấp có thể để đáp ứng những RAM hợp đồng yêu cầu bởi kiểm tra từng bước một và chi tiết cụ thể RAM tài liệu như một sản phẩm của các RAM hoạt động thực hiện trong giai đoạn phát triển;
– để xác nhận rằng các toa xe, như là cung cấp, thỏa mãn các quy định RAM yêu cầu;
• để kích hoạt các nhà cung cấp chính của toa xe;
– để hiểu những khách hàng/khai thác RAM yêu cầu;
– để cung cấp thông tin nội dung/tầm nhìn trong một dịu dàng để cho thấy rằng các sản phẩm cung cấp có thể để đáp ứng những RAM yêu cầu bằng cách thực hiện sơ bộ RAM phân tích;
– để cung cấp thông tin nội dung trong thiết kế/giai đoạn phát triển để cho thấy rằng các sản phẩm cung cấp có thể để đáp ứng những RAM yêu cầu bằng cách thực hiện các chi tiết RAM phân tích;
– để chứng minh rằng các sản phẩm giao thỏa mãn RAM yêu cầu.
Về giá RẺ này dẫn ứng dụng bị hạn chế để cung cấp chỉ có chìa khóa RAM thông số cần thiết để được kết hợp thành một giá RẺ người mẫu.
Này ứng dụng hướng dẫn không bao gồm:
• RAM giá trị kết nối với nhau RAM yêu cầu (tuy nhiên, nó có một đơn giản hướng dẫn của các hành động để hỗ trợ cho việc ra quyết định và lựa chọn thích hợp giá trị, xem 5.4);
• cụ thể RAM tài liệu được sản xuất và hoạt động được thực hiện. Tuy nhiên, nó cung cấp, chỉ là một ví dụ điển hình dữ liệu và tài liệu mẫu cho ghi ra của một RAM phân tích).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO