Thông Tin Chung
Phạm vi

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm việc tiêu chuẩn cho các phần và thể chất của mở rộng đá trân châu lỏng điền cách nhiệt. Đặc điểm kỹ thuật này cũng bao gồm những thủ tục thử nghiệm sử dụng trong xác định sự chấp nhận của các tài liệu mà đối phó chủ yếu với tài liệu trong phạm vi nhiệt độ liên kết với phong bì nhiệt của tòa nhà. Đặc điểm kỹ thuật này cũng bao gồm việc tiêu chuẩn để điều trị bề mặt đá trân châu đề nghị sử dụng trong bụi đàn áp. Cầu cho các cách ta có phù hợp với tiêu chuẩn của những điều sau đây: số lượng lớn mật độ phân kháng nhiệt độ ẩm, sự hấp thụ dễ cháy, cháy bề mặt đặc tính và bụi đàn áp.

Trừu tượng này là một bản tóm tắt của chiếu tiêu chuẩn. Nó chỉ là thông tin không chính thức, một phần của các tiêu chuẩn, các văn bản đầy đủ tiêu chuẩn của chính nó phải được gọi để làm cho việc sử dụng nó, và ứng dụng. ASTM không đưa ra bất kỳ hành nhanh hoặc ngụ ý hay cho bất kỳ đại diện các nội dung của trừu tượng này là chính xác, đầy đủ hoặc ngày.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO