Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm việc tiêu chuẩn cho các loại lý tính và kích thước của di động nitơ bảng có hoặc không có facings hoặc sơn làm bằng nhựa (CDR) hoặc phun ra (X) của tiêu chuẩn lớp đề nghị sử dụng theo cách nhiệt. Đặc điểm kỹ thuật này, tuy nhiên, không bao gồm nhiều lớp sản xuất với bất kỳ loại bảng tương bao nhiêu đá trân châu ban thạch cao, hoặc tàu sợi định hướng. Tất cả nhiệt sẽ là của mật và phải có đủ chất chống cháy để gặp các chỉ số oxy của các yêu cầu. Họ cũng sẽ đáp ứng yêu cầu vật lý như kháng nhiệt, nén sức đề kháng, uốn sức mạnh, hơi nước thấm nước hấp thụ chiều ổn định, và oxy chỉ số quy định ở đây.

Trừu tượng này là một bản tóm tắt của chiếu tiêu chuẩn. Nó chỉ là thông tin không chính thức, một phần của các tiêu chuẩn, các văn bản đầy đủ tiêu chuẩn của chính nó phải được gọi để làm cho việc sử dụng nó, và ứng dụng. ASTM không đưa ra bất kỳ hành nhanh hoặc ngụ ý hay cho bất kỳ đại diện các nội dung của trừu tượng này là chính xác, đầy đủ hoặc ngày.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page