Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 12967-3:2009 xác định cơ bản đặc tính của những tính toán người mẫu được thực hiện bởi một kiến trúc cụ thể lớp của các hệ thống thông tin (tức là trung gian) cung cấp và giao diện tích hợp với các doanh nghiệp phổ biến thông tin và hỗ trợ kinh doanh cơ bản trình của tổ chức y tế, như tiêu chuẩn 12967-1. Các tính toán người mẫu là quy định mà không có bất kỳ rõ ràng hoặc ngầm giả định về vật lý thông tin hoặc giải pháp phải được thông qua cho vật lý của nó thực hiện trong các mục tiêu kịch bản. Các đặc điểm kỹ thuật tuy nhiên là chính thức, hoàn thành và không mơ hồ, đủ để cho phép thực hiện để lấy được một hiệu quả thiết kế của hệ thống trong các công nghệ cụ thể môi trường sẽ được lựa chọn cho các thực hiện vật lý.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI