Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 13164 mô tả một phương pháp kiểm tra cho các quyết định của tee-222 (^(222)Chứng) hoạt động tập trung trong không vùng nước mặn bởi khai thác và đếm nhấp nháy lỏng.
Các tee-222 hoạt động nồng độ, đó có thể được đo bằng bài kiểm tra này sử dụng phương pháp hiện đang có công cụ có ít nhất trên 0,5 Gen l^(-1) cho một 10 ml kiểm tra mẫu và một đo thời gian của 1 h.
Phương pháp này có thể được sử dụng thành công với nước uống mẫu và đó là trách nhiệm của phòng thí nghiệm, để đảm bảo những giá trị của phương pháp này cho mẫu nước của chưa được kiểm tra ma trận.
Phụ lục Một cung cấp cho dấu hiệu về sự cần thiết đếm điều kiện để đáp ứng những yêu cầu phát hiện giới hạn cho uống nước giám sát.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI