Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15614 xác định làm thế nào một sơ bộ hàn thủ tục là đặc điểm kỹ thuật đủ điều kiện của hàn quy trình kiểm tra. Nó được áp dụng cho các hồ quang và khí hàn đồng và hợp kim đồng trong tất cả các sản phẩm hình thức.
Phần này của ISO 15614 xác định điều kiện để thực hiện các thủ tục hàn kiểm tra và phạm vi chuyên môn cho hàn thủ tục cho tất cả hàn thực tế hoạt động trong phạm vi của biến được liệt kê trong Khoản 9.
Phần này của ISO 15614 là áp dụng cho tất cả mới hàn thủ tục. Tuy nhiên, nó không vô hiệu trước hàn thủ tục kiểm tra được thực hiện để cựu tiêu chuẩn quốc gia hay kỹ thuật. Nơi thêm thử nghiệm đã được thực hiện để làm các chuyên môn về mặt kỹ thuật đương, nó chỉ là cần thiết để làm thêm thử nghiệm trên một mảnh thử nghiệm thực hiện phù hợp với phần này của ISO 15614.
Các bài kiểm tra có thể được yêu cầu bởi ứng dụng các tiêu chuẩn.
Các nguyên tắc của phần này của ISO 15614 có thể được áp dụng cho các fusion quá trình hàn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI