Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15928 đặt ra một phương pháp để mô tả những hoạt động hiệu quả năng lượng của nhà. Nó bao gồm dùng nhu cầu cung cấp thực hiện giới thiệu và vạch ra đánh giá quá trình. Nó bao gồm những mô tả của các thông số liên quan bên trong và bên ngoài kiện khí hậu, người yêu cầu chức năng lượng được sử dụng bởi những nhà và năng lượng tạo ra bởi nhà.
Phần này của ISO 15928 được thiết kế để được sử dụng cho nhà ở đó có thể tách ra khỏi, hay liên kết ngang đến, ngôi nhà khác(s). Nơi ngôi nhà này được liên kết, và một số dịch vụ xảy ra, nó là dành rằng việc sử dụng năng lượng suất có thể được đánh giá cho cả ngôi nhà cá nhân, cũng như một nhóm các nhà được liên kết với nhau.
Các chuẩn 15928 loạt được sử dụng trong việc đánh giá của những thiết kế và xây dựng nhà và trong thương mại quốc tế của nhà của họ hệ thống.
Các chuẩn 15928 loạt không xác định một mức độ hiệu suất và nó không có ý định để cung cấp một phương pháp thiết kế và/hoặc tiêu chí.
Chú Ý kết Cấu và những đặc điểm khác được bao phủ trong các bộ phận khác của ISO 15928.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI