Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế yêu cầu cung cấp cho các quy trình cốt lõi, các nguồn tài nguyên, và khía cạnh khác cần thiết cho việc giao hàng của một chất dịch vụ đáp ứng áp dụng kỹ thuật.
Ứng dụng của đây tiêu Chuẩn Quốc tế cũng cung cấp các phương tiện mà một dịch vụ cung cấp (MUỖNG cà phê) có thể chứng minh sự phù hợp quy định của bản dịch vụ này tiêu Chuẩn Quốc tế và khả năng của quá trình của nó và các nguồn lực để cung cấp một dịch vụ đó sẽ đáp ứng của khách hàng và các áp dụng kỹ thuật.
Áp dụng kỹ thuật có thể đưa những người của các khách hàng của MUỖNG cà phê của chính nó và của bất kỳ có liên quan mã ngành công nghiệp, thực hành tốt nhất hướng dẫn hay pháp luật.
Việc sử dụng các nguyên ra từ máy dịch cộng đăng-chỉnh sửa nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng để giải thích dịch vụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI