Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 17115:2007 xác định một bộ khái niệm cơ bản cần thiết để mô tả khái niệm chính thức hệ thống đại diện, đặc biệt là cho khoa học y tế, và mô tả diện của các khái niệm và đặc điểm cho sử dụng đặc biệt là trong chính thức máy tính dựa trên khái niệm về hệ thống đại diện. Một chính là động lực để làm cho nó có thể mô tả chính xác nội dung mẫu mô tả trong các tiêu Chuẩn Quốc tế.

ISO 17115:2007 không bao gồm điều tra của tiên đề khái niệm và ngữ nghĩa liên kết, hoặc nội dung chi tiết về sức khỏe thuật ngữ hệ thống (phân loại, nomenclatures hoặc tài liệu tham khảo ngữ của sức khỏe các khái niệm).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI