Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định TÍN trải phổ điều chế chương trình trong điều kiện:
một) các dịch vụ cung cấp cho các người sử dụng các đặc điểm kỹ thuật này;
b) lan mã định dạng, và
c) các thủ tục thực hiện để tạo ra và xử lý mã định dạng.
Nó không xác định:
một) cá nhân, triển khai, hoặc sản phẩm;
b) các phương pháp hoặc công nghệ cần thiết để thực hiện các thủ tục, hoặc
c) các hoạt động quản lý cần thiết để cấu hình và kiểm soát hệ thống.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ cung cấp những thông số yêu cầu liên quan đến tín hiệu khả năng tương thích với hiện tại CẮT N lây lan điều chế hệ thống (xem C. 1). Có nhiều loại khác của yêu cầu đặc biệt không liên quan đến N lan truyền tín hiệu điều chế định dạng, mà phải được gặp, để bảo đảm hệ thống tương thích với hiện tại CẮT phần cứng. Ví dụ sẽ bao gồm sửa lỗi mã hóa định dạng, tín hiệu dữ liệu định dạng, etc.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho sự sáng tạo của cơ quan tiêu chuẩn và tương lai dữ liệu truyền thông qua không gian liên kết giữa CCSDS cơ quan trong hỗ trợ tình huống. Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm toàn diện đặc điểm kỹ thuật của các dữ liệu định dạng, thủ tục liên quan qua hỗ trợ. Nó không phải một đặc điểm kỹ thuật, cũng không phải một kế cho, hệ thống thực sự có thể được triển khai cho hiện tại, hay tương lai nhiệm vụ.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là được gọi qua bình thường chuẩn chương trình của mỗi CCSDS cơ quan, và áp dụng cho những nhiệm vụ mà qua hỗ trợ dựa trên khả năng mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế là được mong đợi. Nơi bắt buộc khả năng được ghi rõ trong phần này của tiêu Chuẩn Quốc tế, chúng phải được thực hiện khi tài liệu này được dùng như là một cơ sở cho qua hỗ trợ. Nơi lựa chọn được phép hay ngụ ý, thực hiện các lựa chọn là tùy thuộc vào cụ thể song phương qua hỗ trợ thỏa thuận giữa các cơ quan liên quan.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI