Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một kỹ thuật để xác định hiệu ứng của con người ảnh hưởng đến (ví dụ như chất) trong bối cảnh của các hành môi trường điều kiện trên ăn hoạt động của sinh vật đất trong lĩnh vực này. Ngoài ra, sử dụng phương pháp này để theo dõi những sinh vật chất lượng của đất được miêu tả (phụ Lục Một). Sự phân hủy chất hữu cơ bởi đất xương sống và vi sinh vật là một quá trình quan trọng mà xác định quan trọng đất chức năng chẳng hạn như dinh dưỡng sẵn sàng cho nhà máy và bảo trì của đất khả năng sinh sản. Ngoài ra, nhà máy phân hủy rác cung và thực phẩm cho một loạt các sinh vật, do đó hỗ trợ sinh học và hệ sinh thái [33][34].
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho tất cả đất mà sinh vật đất đang hoạt động. Sử dụng mồi phiến kiểm tra độc lập cho dù đó là một lứa lớp hay không. Các mẫu thiết kế của trường học ở chung là quy định ở ISO 23611-6 (xem cũng tham Khảo [20]). Các thiết kế có thể thay đổi theo những mục đích của việc nghiên cứu cũng như điều kiện (ví dụ đất tính chất ô nhiễm, etc.) trang được điều tra.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này không áp dụng cho bán trên cạn hay lắm đất. Nó có thể khó khăn để sử dụng nó trong khí hậu hay địa lý điều kiện (như ở vùng núi cao).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI