Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định mở rộng để các thiết cần thiết cho sự hỗ trợ của các trả Lại tất Cả Khung (RAF)
dịch vụ xác định trong không Gian liên Kết mở Rộng—trả Lại tất Cả Khung Vụ Đặc điểm kỹ thuật, CCSDS 911.1-B-2.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định mở rộng để TAY API trong điều kiện:
một) RAF-cụ thể chức năng cung cấp bởi API thành phần;
b) RAF-cụ thể diện được cung cấp bởi API thành phần, và
c) bên ngoài có thể nhìn thấy hành vi liên kết với RAF diện xuất khẩu của các thành phần.
Nó không xác định
một) cá nhân, triển khai, hoặc sản phẩm;
b) việc thiết kế nội của các thành phần, và
c) các công nghệ sử dụng cho truyền thông.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định chỉ diện và hành vi đó phải được cung cấp bởi hiện thực
hỗ trợ sự trở Lại tất Cả các Khung dịch vụ ở ngoài các đặc điểm kỹ thuật trong không Gian liên Kết mở Rộng—ứng Dụng
Chương trình Diện cho dịch Vụ Chuyển Lõi Đặc điểm kỹ thuật, CCSDS 914.0-M-1.
Phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong subclause 1.3 của kèm theo CCSDS
xuất bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI