Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 18629 cung cấp một đặc điểm kỹ thuật của phi nguyên thủy khái niệm của ngôn ngữ, cách sử dụng một bộ định nghĩa được viết trong ngôn ngữ của ISO 18629. Những định nghĩa cung cấp tiên đề cho thuật ngữ trong phần này của ISO 18629.
Sau đây là trong phạm vi của phần này của ISO 18629:
— định nghĩa của nhà nước và thời gian liên quan khái niệm quy định sử dụng các khái niệm của ISO 18629-11 tiêu chuẩn 18629-12;
— khó khăn về sự xuất hiện của các hoạt động có thể hiện thời gian sử dụng các mối quan hệ việt 18629-11 và nước quan hệ việt 18629-12.
Sau nằm ngoài phạm vi của phần này của ISO 18629:
— định nghĩa của các khái niệm quy định sử dụng các khái niệm của ISO 18629-11 tiêu chuẩn 18629-12 đó là độc lập của nhà nước và lần quan hệ.
Chú Ý: nước và thời gian liên quan khái niệm này là khái niệm rằng có liên quan đến thời gian và tình trạng của bất kỳ tổ chức liên quan đến quy trình sản xuất và cần thiết để xác định nó.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI