Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 20022 xác định HỌC hồ Sơ này tiêu Chuẩn Quốc tế. Trong bản chất, nó định làm thế nào để sử dụng TRÌNH để tạo ra các mô hình đó phù hợp với các chuẩn 20022 Metamodel, đó là tiêu chuẩn 20022-1. Trong khi làm vậy, xác định một HỌC dựa trên bê tông cú pháp cho các Metamodel. Nó không ngăn cản các đặc điểm kỹ thuật của bổ sung bê tông cú pháp cho các Metamodel, như một văn bản bê tông cú pháp.
Hồ Sơ xác định làm thế nào để đại diện cho TRÌNH mỗi Metamodel Phạm vi của các yếu Tố Cấp (Cấp 1) kinh Doanh, yếu Tố Cấp (Cấp 2) và tin Nhắn yếu Tố Cấp (Cấp 3), cũng như Metamodel yếu Tố đó là phạm vi qua các cấp.
Vì vậy, các hồ Sơ bìa tất cả các Metamodel Gói, ngoại trừ những điều sau đây:

ISO20022::Metamodel::ConceptualLevel::MessageTransport

ISO20022::Metamodel::LogicalLevel::đảo Ngược

ISO20022::Metamodel::LogicalToPhysicalTransformation

ISO20022::Metamodel::PhysicalLevel
Các hồ Sơ cũng bao gồm các ISO20022::TypeLibrary Gói, khi mà Metamodel có một số phụ thuộc.
Phần này của ISO 20022 chỉ là áp dụng khi HỌC được sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI