Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 20022 đã được chuẩn bị để bổ sung cho các chuẩn 20022 Metamodel, theo quy định trong ISO 20022-1, với những phần cú pháp chuyển đổi quy tắc để được áp dụng bởi các chuẩn 20022 đăng Ký Quyền để dịch một tiêu chuẩn 20022 tuân thủ MessageDefinition vào một ví dụ giản Đồ cho các mô tả và xác nhận phân chia tin Nhắn.
Nó ghi rõ các biến đổi quy tắc từ cấp độ 3 đến mức độ 4. Nó là một xác định chuyển đổi, có nghĩa là các quả là giản Đồ XML là hoàn toàn có thể dự đoán cho một MessageDefinition. Không có dẫn đầu vào để chuyển đổi chính nó cũng không phải hướng dẫn sử dụng để điều chỉnh các kết quả của sự thay đổi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI