Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 20022 đã được chuẩn bị để bổ sung cho ISO 20022-1. Ngược lại kỹ thuật giải thích hướng dẫn làm thế nào để trích xuất thông tin từ hiện tại IndustryMessageSets để chuẩn bị trình các chuẩn 20022 đăng Ký Quyền của tương đương CHUẨN 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets.
Các chuẩn 20022 Kho sẽ có tất cả ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets như đã vạch ra trong ISO 20022-1. Cách tiếp cận được theo dõi trong thêm ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets vào Kho lưu trữ có thể được phân loại theo sau kịch bản.

Trường hợp 1:

Không ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets tồn tại.

Không IndustryMessageSet tồn tại.

Ví DỤ đầu Tư Tập thể Xe.

Cách tiếp cận: đầy đủ phát triển của ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets sử dụng ISO 20022-3.

Trường hợp 2:

Không ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets tồn tại.

Một hoặc hơn IndustryMessagesets tồn tại.

Ví DỤ chứng Khoán Trước khi thương Mại (SỬA chữa MessageSet tồn tại).

Cách tiếp cận: chuyển đổi của IndustryMessageSet(s) vào ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets, sử dụng ISO 20022-5.

c) trường Hợp 3:

ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets tồn tại.

Một hoặc hiện nhiều hơn, IndustryMessageSets tồn tại nữa.

Ví DỤ chứng Khoán Sau thương Mại (SỬA chữa, Omgeo MessageSets tồn tại).

Cách tiếp cận: so sánh của hiện tại IndustryMessageSet(s) với các chuẩn 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets và mở rộng của các chuẩn 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets như cần thiết, sử dụng ISO 20022-5.

Phần này của ISO 20022 mô tả những hoạt động của ISO 20022 ngược từ quan điểm của các người để xác minh rằng các chức năng kinh doanh, bao phủ bằng cách riêng của mình IndustryMessageSet, được bao phủ cấp 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets. Ý định của phần này của ISO 20022 là không cố gắng để xác định một phương pháp “” cho kỹ thuật đảo ngược.
Nó mô tả sau bộ yêu cầu hoạt động.
1)
Trích xuất thông tin từ hiện tại IndustryMessageSets và so sánh nó để các thông tin liên quan trong các chuẩn 20022 Kho lưu trữ.
2)
Sử dụng kết quả của sự so sánh này cho sự phát triển của ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets.
3)
Gửi kết quả yêu cầu cập nhật cho cơ Quan đăng Ký.

Chú Ý, Nó không phải là ý định của ngược đến một cách có hệ thống tạo ISO 20022 tuân thủ phiên bản của tất cả hiện tại IndustryMessageSets. Yêu cầu cập nhật luôn dựa trên một người kinh doanh hợp lệ biện minh.
1. 4) Chuẩn bị di cư đến các chuẩn 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets.
Mục tiêu chính của phần này của ISO 20022 là:

chụp ngành công nghiệp kiến thức được bao phủ bởi hiện IndustryMessageSets;

xây dựng dựa trên cựu chuẩn những nỗ lực trong ngành công nghiệp khi xây dựng ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets;

đảm bảo rằng kết quả ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets che phủ đầy đủ sự kinh doanh phạm vi của hiện tại IndustryMessageSets;

tối đa hoá khả năng tương tác giữa hiện IndustryMessageSets tiêu chuẩn 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets;

hỗ trợ các di dân từ hiện tại IndustryMessageSets để ISO 20022 tuân thủ BusinessTransactions và MessageSets.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI