Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 20022 mô tả sự chuyển đổi quy tắc để tạo ra.FED.1 cú pháp trừu tượng từ một tiêu chuẩn 20022 tuân thủ MessageDefinition. Các trừu tượng cú pháp là dành cho các mô tả và xác nhận tin Nhắn.
Sự chuyển đổi quy tắc là một sự biến đổi từ Cấp độ 3 đến Mức độ 4. Nó là một xác định chuyển đổi, có nghĩa là kết quả ĐÀO.1 là hoàn toàn có thể dự đoán cho một MessageDefinition. Không có dẫn đầu vào để chuyển đổi chính nó cũng không phải hướng dẫn sử dụng để điều chỉnh các kết quả của sự thay đổi.
Phần này của ISO 20022 là bắc ireland.1 tương đương với ISO 20022-4. Trong ISO 20022-4 trừu tượng cú pháp được tạo ra là XML giản Đồ; trong phần này của ISO 20022 nó là bắc ireland.1. Trong ISO 20022-4 chỉ mã hóa được hỗ trợ KÝ 8 XML trong phần này có rất nhiều bảng mã hỗ trợ cho.FED.1. Chúng bao gồm cả các tiêu chuẩn mã hóa, nhưng ở ngoài khả năng để đăng ký chỉnh mã hóa ở RẰNG.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI