Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng để thổi chơi thiết bị được sử dụng bởi trẻ em đến 14 tuổi cá nhân, và là một nhóm hoạt động.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu an toàn cho thổi chơi thiết bị mà các hoạt động chính là nảy và trượt. Nó đặt các biện pháp để địa chỉ rủi ro và cũng để giảm thiểu tai nạn để dùng cho những người tham gia thiết kế, chế tạo và cung cấp của thổi chơi thiết bị. Nó ghi rõ các thông tin được cung cấp với các thiết bị. Các yêu cầu đã được đặt xuống mang trong tâm trí các yếu tố cơ bản, dựa trên dữ liệu có sẵn.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định các yêu cầu đó sẽ bảo vệ một đứa trẻ từ mối nguy hiểm mà anh ta hoặc có thể cô ấy sẽ không thể thấy trước khi sử dụng các thiết bị như dự định, hoặc trong một cách đó có thể được, có thể đoán trước được.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này không áp dụng để bơm hơi nước chịu chơi và giải trí thiết bị, nước đồ chơi máy hỗ trợ các tòa nhà ban nha chỉ được dùng để bảo vệ gia sử dụng để giải cứu, hoặc các loại đồ chơi mà các hoạt động chính là không nảy hay trượt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI