Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các thông tin liên lạc hoạt động thủ tục-1 (COP-1). Thủ tục này được sử dụng với những telecommand phương (TC) không gian liên kết dữ liệu giao thức (tiêu chuẩn 22664:2013)
cho phép việc cung cấp dịch vụ đơn vị dữ liệu để nhận hết các lớp trên, đúng và không có thiếu sót
hoặc sao chép, và cùng một tuần tự mà họ đã nhận được từ những lớp trên tại
gửi kết thúc. 1.2 Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định cảnh SÁT-1 trong điều kiện của một) các diện với những thủ tục khác, b) việc nội bộ biến được sử dụng bởi các giao thức tổ chức,
c) các hành động thực hiện bởi các giao thức tổ chức, và
d) chuyển trạng thái của các giao thức tổ chức.
1.3 Nó không xác định
một) cá nhân, triển khai, hoặc sản phẩm, b) việc thực hiện của dịch vụ giao diện trong các hệ thống thực sự, c) các phương pháp hoặc công nghệ cần thiết để thực hiện các thủ tục, d) các hoạt động quản lý cần thiết để cấu hình và kiểm soát giao thức.
1.4 phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong mệnh đề phụ 1.1, 1.2 và 1.3 của những
kèm theo CCSDS bố.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI