Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 4064-2:2014|OIML R 49-2:2013 được áp dụng cho các đánh giá loại và kiểm tra ban đầu thử nghiệm của mét nước lạnh, nước uống và nước nóng như tiêu chuẩn 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013. OIML giấy Chứng nhận của phù Hợp có thể được cấp cho nước mét dưới phạm vi của OIML Giấy chứng nhận, Hệ thống cung cấp sửa 4064-2:2014|OIML R 49-2:2013 CHUẨN 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 tiêu chuẩn 4064-3:2014|OIML R no. 49-3:2013 được sử dụng ở phù hợp với các quy tắc của hệ thống.

ISO 4064-2:2014|OIML R 49-2:2013 đặt ra các chi tiết của chương trình thử nghiệm, các nguyên tắc, và thiết bị thủ tục được sử dụng cho các đánh giá loại và kiểm tra ban đầu của một mét loại.

Những quy định của ISO 4064-2:2014|OIML R 49-2:2013 cũng áp dụng đối với phụ trợ các thiết bị, nếu yêu cầu của quy định quốc gia.

Các quy định bao gồm yêu cầu để kiểm tra hoàn chỉnh đồng hồ nước và cho thử nghiệm đo dò (bao gồm cả các dòng chảy hoặc khối lượng cảm biến) và máy tính (bao gồm cả thiết bị chỉ) của một đồng hồ nước là đơn vị riêng biệt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI