Update: 19/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Hấp thụ dầu số (OAN) là thước đo của khả năng của một cacbon màu đen để hấp thụ chất lỏng. Khách sạn này là một chức năng của các cấu trúc của các cacbon màu đen. Hoặc là-xinh, thợ (điện biên phủ) hay hỏa là chấp nhận được để sử dụng với tiêu chuẩn ăn viên lớp, bao gồm cả N-loạt carbon người da đen tìm thấy trong ASTM D1765, mặc dù OAN thử nghiệm sử dụng hỏa trên một số đặc biệt, người da đen và bột người da đen có thể là kết quả trong không thể chấp nhận được sự khác biệt so với OAN thử nghiệm sử dụng điện biên phủ, dầu. Trong khi nghiên cứu cho thấy hai dầu để cho so sánh chính xác, hỏa cung cấp lợi thế là không nguy hiểm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp sử dụng một absorptometer xác định hấp thụ dầu số cacbon màu đen dùng trong ngành công nghiệp cao su.
Các phương pháp tương tự được sử dụng cho các quyết định của hấp thụ dầu số nén mẫu của cacbon màu đen. Các thủ tục cho những chuẩn bị nén mẫu được mô tả trong phụ Lục A.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page