Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 5843 thiết lập một danh sách các điều khoản tương đương sử dụng trong lĩnh vực không gian vũ trụ xây dựng. Phần này của ISO 5843 cho những điều khoản liên quan đến hàng không vũ trụ tán.
Chú Ý — Ở ngoài điều khoản sử dụng trong ba chính thức ISO ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga), phần này của ISO 5843 cho tương đương với điều kiện trong tiếng đức; này đã được đưa vào các yêu cầu của ISO ủy Ban Kỹ thuật CHUẨN TC 20, và được công bố dưới trách nhiệm của các thành viên cơ thể cho Đức, F. R. (DIN). Tuy nhiên, chỉ có điều kiện đưa ra trong chính ngôn ngữ có thể được coi là ISO điều khoản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI