Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một lần Griess-Saltzman phương pháp cho việc xác định của khối lượng tập trung của khí nitơ nay trong không khí xung quanh.
Các phương pháp được áp dụng cho các quyết định của khối lượng tập trung của khí nitơ, hiện tại trong môi trường xung quanh và bị giới hạn không khí trong phạm vi 0,003 mg/m^(3) 2 mg/m^(3) và để lấy mẫu lần giữa 10 phút và 2 giờ.
Chất mặt trong các khối khí điều tra, và do đó trong không khí mẫu, và biết đến để có một hiệu ứng trên thiết bị đọc, được đưa ra trong 7.4. Thông tin về các đặc tính hiệu suất được đưa ra trong 8.2.
Phương pháp này không thích hợp cho cá nhân thở-khu lấy mẫu.
Các Griess-Saltzman phương pháp này thích hợp cho các phân tích kiểm tra của chuẩn hỗn hợp khí đó được sử dụng để hiệu chỉnh chemiluminescence phân tích (xem ISO 7996).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI