Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của hành xoắn loại tất cả kim loại hạt của phong cách 2, với chủ đề từ M5 và bao gồm cả M36, trong sản phẩm cấp cho Một chủ đề và bao gồm cả khẩu M16, và sản phẩm hạng B cho chủ đề hơn M16, và với tài sản lớp 9.
Chú Ý 1 Sự kích thước của các loại hạt, ngoại trừ của các kích thước trì và tư, tương ứng với những người đưa ra trong ISO 4033.
Chú Ý 2 Hạt của tài sản lớp 5, 8, 10, 12 được giải quyết trong ISO 7042.
Nếu các kỹ thuật là cần thiết, họ có thể được tuyển chọn từ hiện có tiêu Chuẩn Quốc tế, ví dụ ISO 261 CHUẨN 724 CHUẨN 898-2 CHUẨN 965-2 CHUẨN 2320 tiêu chuẩn 4759-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI