Thông Tin Chung
Phạm vi

Này CCITT đề Nghị | tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng để các môi trường, nơi đề Nghị X. 21 hoặc X. 21 bis được sử dụng và nơi X. 25 gói lớp giao thức (bộ nguồn), như chuẩn hóa vào tiêu chuẩn IEC 8208 được điều hành trong X. 21/X. 21 bis dữ liệu giai đoạn để cung cấp tài trợ một chế độ kết Nối Mạng Vụ (KHUYẾT điểm). Những môi trường này bao gồm một CSDN và một BỘ thiết bị đầu Cuối Tử tuân theo đề Nghị X. 30 đó cung cấp một X. 21 truy cập. X. 25 bộ nguồn hoạt động hoặc trong các đã sẵn sàng/đã sẵn sàng hay đã sẵn sàng/HOẶC chế độ.
Quy định này là đạt được xác lập bản đồ của các KHUYẾT điểm nguyên thủy và thông số để và từ các yếu tố của các giao thức được sử dụng (tức là X. 25 bộ nguồn và X. 21).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI