Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một khuôn khổ chung cho thử nghiệm sự phù hợp với một máy tính, đồ họa tiêu chuẩn. Tổng khung mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ sau sáu thành phần:
— Phù hợp tiêu chuẩn mình;
— Kiểm tra tài liệu yêu Cầu xác những gì phải được kiểm tra cho một máy tính, đồ họa chuẩn;
— Kiểm tra kỹ Thuật, tài liệu, giải quyết cuộc kiểm tra kỹ thuật và nội dung của mỗi kiểm tra;
— Kiểm tra phương pháp định thực hiện các bài kiểm Tra Đặc điểm kỹ thuật, tài liệu, bao gồm cả các bài kiểm tra phần mềm;
— Các thủ tục kiểm tra xác định áp dụng các bài kiểm tra phần mềm trong đó bao gồm những thủ tục được sử dụng trong sự phù hợp thử nghiệm.
— Thành lập kiểm tra vụ.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn nằm trong phạm vi của các tiểu ban khá tiêu chuẩn IEC JTC1 chịu trách nhiệm về máy tính, đồ họa và xử lý ảnh.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI