Thông Tin Chung
Phạm vi

Các IRDS loạt các tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phần mềm có thể được sử dụng để miêu tả và có khả năng kiểm soát một doanh nghiệp của nguồn thông tin. Nó xác định cấu trúc, và một phần của cuộc nội dung của các dữ liệu để được duy trì hoạt động kỹ thuật Cao Cấp, và cấu trúc của các dữ liệu để được duy trì hoạt động kỹ thuật Cấp. Nó cũng định nghĩa vụ để được cung cấp cho việc duy trì và lấy các dữ liệu ở cả hai cấp độ. Thêm chi tiết của IRDS loạt các tiêu chuẩn được tìm thấy trong tiêu chuẩn IEC 10027.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một dịch Vụ giao Diện cho bất kỳ chương trình truy cập để tất cả IRDS dịch vụ, qua bất cứ điều gì bên ngoài gọi diện được cung cấp bởi ngôn ngữ trong đó chương trình được viết. Những cơ thể này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định nghĩa của giao diện này, và cũng định ngôn ngữ ràng buộc loco Pascal (CÁC 7185). Ngôn ngữ ràng buộc cho các tiêu chuẩn ngôn ngữ được cung cấp như chuẩn riêng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không giả thiết về một thực hiện trường, và không chịu cụ thể chạy thời gian hoặc thời gian biên dịch diện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI