Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một kiểm tra lão hóa phương pháp để ước lượng tuổi thọ cho retrievability các thông tin lưu trữ trên ghi hoặc ghi lại đĩa quang học.
Kiểm tra này bao gồm các chi tiết sau đĩa DVD-R-R/-RAM, R/+DÕI. Nó có thể được áp dụng cho thêm đĩa quang dạng thích hợp với các đặc điểm kỹ thuật và thay thế có thể được cập nhật trong tương lai khi cần thiết.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm
— điều kiện căng thẳng
— giả định,
— điều kiện xung quanh,
— kiểm soát lưu trữ điều kiện, ví dụ như 25 °C và 50 % RH, sử dụng Eyring người mẫu,
— không kiểm soát được lưu trữ điều kiện, ví dụ như 30 °C và 80 % RH, sử dụng Arrhenius người mẫu,
— đánh giá hệ thống mô tả,
— việc chuẩn bị mẫu
— dữ liệu thủ tục mua lại, và
— giải thích dữ liệu.
Các phương pháp chỉ bao gồm những ảnh hưởng của nhiệt độ (T) và ẩm (MUSIC). Nó không cố gắng để mô hình thoái hóa do phức tạp thất bại chế động học, nó cũng không kiểm tra tiếp xúc với ánh sáng, ăn mòn khí ô nhiễm, xử lý, và biến thể ở lại hệ thống con. Đĩa tiếp xúc với những thêm nguồn của sự căng thẳng hoặc cao cấp của T và yếu đang mong đợi để trải nghiệm ngắn hơn có thể sử dụng kiếp.

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI