Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13238 cho phép chuyển số lượng lớn, tất cả hay một phần của các dữ liệu chứa trong một Nguồn thông Tin từ Điển (BẢN) hoặc trong một Nguồn thông Tin từ Điển định Nghĩa phù hợp với tiêu chuẩn IEC 10728:1993 IRDS dịch Vụ giao Diện.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 13238 xác định một dạng như một chuyển và cũng dịch vụ để tạo ra các tập tin xuất và dịch vụ nhập các file. Những dịch vụ này được bổ sung cho hiện tại dịch vụ xác định trong IRDS dịch Vụ giao Diện.
Phiên bản này của phần này của tiêu chuẩn IEC 13238 định nghĩa giới hạn của xuất Nhập Khẩu dịch vụ. Đó là mong rằng triển khai cũng sẽ cung cấp thêm phức tạp vụ dựa vào việc sử dụng các Tập tin Chuyển giao cấu trúc được xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 13238.
Vật lý cách mà chuyển giành địa điểm nằm ngoài phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 13238. Mỗi lần chuyển có thể được thực hiện ở một trong những cách khác nhau, bao gồm vật lý chuyển dữ liệu bằng cách sử dụng một di chuyển thiết bị lưu trữ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI