Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13249:
một) giới thiệu Bản phần của tiêu chuẩn IEC 13249 (tất cả các bộ phận);
b) cho các tài liệu tham khảo cần thiết cho phần này của tiêu chuẩn IEC 13249;
c) xác định ký hiệu và ước cụ thể đến phần này của tiêu chuẩn IEC 13249;
d) xác định khái niệm cụ thể đến phần này của tiêu chuẩn IEC 13249;
e) xác định đầy đủ dùng loại định liên quan của họ và thói quen.
Đủ dùng loại định được xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 13249 tuân theo sau.
— Một văn bản thân xác định là loại chung để xử lý văn bản. Nó địa chỉ cần thiết để tìm và lấy thông tin dựa trên khía cạnh của đầy đủ dữ liệu bằng cách sử dụng các mô hình như từ từ, gần mở rộng mờ mở rộng, và từ điển dựa mở rộng. Nó cũng có địa chỉ cần để xây dựng tìm kiếm các mẫu cho văn bản xác định cơ sở và văn bản hạng tiện nghi.
— Một văn bản thân xác định loại không xác định lại các cơ sở dữ liệu ngôn ngữ SQL trực tiếp hoặc kết hợp với nhau đầy đủ dữ liệu loại.
Một thực hiện phần này của tiêu chuẩn IEC 13249 có thể tồn tại trong môi trường đó cũng thông tin hỗ trợ và quản lý nội dung, hỗ trợ quyết định khai thác dữ liệu, và dữ liệu kho hệ thống.
Ứng dụng khu vực giải quyết bằng triển khai của phần này của tiêu chuẩn IEC 13249 bao gồm, nhưng không giới hạn, thư viện, báo, phương tiện, và nghiên cứu khoa học ứng dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI