Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13250 xác định cơ sở dữ liệu của chủ Đề bản Đồ. Nó xác định trừu tượng cấu trúc của chủ Đề bản Đồ, bằng cách sử dụng thông tin đặt thức, và một mức độ giải thích của họ, sử dụng văn xuôi. Các quy tắc để sáp nhập vào chủ Đề bản Đồ cũng được xác định, như là một cơ sở thể nhận dạng.
Mục đích của các dữ liệu người mẫu là để xác định giải thích chủ Đề bản Đồ trao đổi cú pháp, và để phục vụ như một nền tảng cho các nghĩa của hỗ trợ chuẩn chuẩn hóa, câu, hạn chế, và như vậy. Tất cả các tiêu chuẩn này nằm ngoài phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 13250.
Chú Ý 1 điều khoản Này xác định trong phạm vi thành phần này của tiêu chuẩn IEC 13250. Nó không phải là nhầm lẫn với các khái niệm “vi” được xác định trong 5.3.3, đó chỉ áp dụng trong bối cảnh của chủ Đề bản Đồ.
Ý 2 phần Này của tiêu chuẩn IEC 13250 không có một sự phù hợp phần kể từ khi nó chỉ là một mô hình dữ liệu, và như vậy nó không có ranh giới với thế giới bên ngoài trong điều kiện của phù hợp mà có thể được xác định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI