Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13522 ghi rõ các thủ tục phải theo một đăng Ký Quyền trong việc chuẩn bị, duy trì và xuất bản một đăng ký của tên (định) giao cho MHEG đối Tượng đăng Ký.
Chú Ý — thuật ngữ “tượng” được sử dụng chung trong một tiếng anh chuẩn cách và đề cập đến bất kỳ loại thực thể hoặc tử chứa trong các tiêu chuẩn IEC 13522 bộ các tiêu chuẩn.
Đăng ký đối tượng nhận dạng mà phần này của tiêu chuẩn IEC 13522 đề cập là những người sử dụng trong tiêu chuẩn IEC 13522-1.
Một đối tượng đã đăng ký ở phù hợp với phần này của tiêu chuẩn IEC 13522 có một rõ ràng nhận dạng gắn liền với nó ở đăng ký. Ngoài việc nhận dạng như vậy đăng ký, không ảnh hưởng đến tình trạng của các tiêu chuẩn quan tâm. Như vậy, các thủ tục đăng ký phải được phân biệt rõ ràng từ quá trình tiêu chuẩn.
Một MHEG đăng Ký đối Tượng là một dữ liệu loại hoặc khác MHEG tổ chức đó có thể được chiếu bởi một MHEG qua hệ thống duy nhất định gán cho nó bởi các cơ Quan đăng Ký.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI