Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13719 chỉ định PCTE trong trừu tượng, lập trình-ngôn độc lập, điều khoản. Nó ghi rõ các diện được hỗ trợ bằng cách nào phù hợp thực hiện như một tập hợp các trừu tượng hoạt động kỹ thuật, cùng với các loại của họ, và một số kết quả. Nó được hỗ trợ bởi một số chuẩn ràng buộc, tức là đại diện của diện trong lập trình tiêu chuẩn ngôn ngữ.
Phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 13719 là giới hạn duy nhất PCTE cài đặt. Nó không xác định phương tiện truyền thông giữa PCTE cài đặt, cũng không phải giữa một PCTE lắp đặt một hệ thống.
Một số có được không hoàn toàn được xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 13719, một số tự do được phép implementor. Một số chúng được thực hiện giới hạn, mà hạn chế được xác định (xem điều 24). Các khác thực hiện phụ thuộc vào định nghĩa thực hiện tính năng có quy định ở nơi thích hợp ở đây tiêu Chuẩn.
PCTE là một diện cho một tập hợp các phương tiện mà là cơ sở cho việc xây dựng môi trường hỗ trợ kỹ thuật hệ thống dự án. Các cơ sở này đã được thiết kế đặc biệt để cung cấp một cơ sở hạ tầng cho chương trình đó có thể là một phần của môi trường như vậy. Các chương trình, được sử dụng như aids để hệ thống phát triển, thường được gọi là các công cụ.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 13719 cũng bao gồm (lục B) một ngôn ngữ chuẩn cho các PCTE dữ Liệu ngôn Ngữ mô Tả (Q), thích hợp để viết PCTE giản đồ nghĩa bộ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI