Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13818 định nghĩa phù hợp để dữ Liệu lưu Trữ phương Tiện truyền Lệnh và kiểm Soát (DSMCC) chuẩn bước 2: tĩnh xem xét và các động xét như tiêu chuẩn TRUYỀN 9646 Thử nghiệm phù Hợp tiêu chuẩn [1,2,3]. Các tĩnh xem xét yêu cầu được xác định trong khoản 4 phần này của tiêu chuẩn IEC 13818 trong những dạng Thức Thực sự phù Hợp với Tuyên bố (BỨC ảnh) chiếu lệ. Các TRẠM sử dụng động cho nhận xét được mô tả trong khoản 5.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 13818 không xác định tất cả các yêu cầu mà thiết bị đầu cuối thiết bị được sử dụng kết hợp với phương tiện tìm kiếm thông tin dịch vụ đã để tuân theo. Đặc biệt, phần này của tiêu chuẩn IEC 13818 không xác định (lớp thấp hơn) giao thức được sử dụng để cung cấp/vận tải lật úp CC giao thức đơn vị dữ liệu. Không, nó chỉ yêu cầu liên quan đến an toàn, bảo vệ, và điện từ tương thích (EMC) của các thiết bị, hoặc yêu cầu pháp lý với những thiết bị như vậy có thể là cần thiết để thực hiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI