Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13818 không thay đổi hoặc thay thế bất kỳ yêu cầu tiêu chuẩn IEC 13818-1. Tất cả các Vận chuyển dòng Suối, dù có hay không, họ được giao phù hợp với các NHÀ sẽ tuân thủ tiêu chuẩn IEC 13818-1. Đặc biệt, yêu cầu sự chính xác theo tiêu chuẩn IEC 13818-1 cho PCRs trong Dòng chuyển tải không được thay đổi bởi những yêu cầu này là một phần của tiêu chuẩn IEC 13818. Tuân thủ điều này một phần của tiêu chuẩn IEC 13818 là không cần thiết cho phù hợp với tiêu chuẩn IEC 13818-1.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 13818 không địa chỉ giải mã yêu cầu liên quan đến đồng hồ mua lại và giết tỷ lệ ràng buộc. Ví dụ, một hệ thống sử dụng các 27 MHz hệ thống đồng hồ để lấy được một ĐẢO ba-R PAL sắc đồng hồ của 4.434 MHz, với một 0.1 Tần/giây quay tốc độ giới hạn. Với một nguồn đồng hồ của 0.1 phần triệu chính xác, một bộ giải mã đồng hồ của 30 phần triệu độ, độ chính xác và đơn giản vòng khóa pha đồng hồ phục hồi mạch, một bộ giải mã có thể đòi hỏi về 305,000 bit để ngăn chặn đệm dưới/tràn trong tần số mua lại, ngay cả với thấp-biến động giao hàng. Thực tế số bit một bộ giải mã yêu cầu dành cho mục đích này có thể cao hơn hay thấp hơn, tùy thuộc vào việc thực hiện.
Hình 1 cung cấp một đơn giản xem phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 13818. Con số này cho thấy một liên Kết dữ Liệu Diện Tử Thời gian Thực Diện giải Mã (LẤY), và các vị trí của các Vận chuyển Dòng đó phù hợp với các BÀI Đặc điểm kỹ thuật. Nó sẽ được lưu ý rằng các dữ Liệu liên Kết Diện Tử là chịu trách nhiệm về loại bỏ bất kỳ liên kết dữ liệu giao thức hoặc dữ liệu cấu trúc, cũng như bất kỳ thời gian biến (tức là rè) để tạo ra một tuân thủ NHÀ Vận chuyển Dòng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI