Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định sau nhận Dạng dịch vụ bổ sung: Gọi điện thoại Đường dây Xác định Bày (SS-CLIP), Đường kết Nối Xác định Bày (SS-COLP) và Gọi/Đường kết Nối Nhận diện Hạn chế (SS-DÀY), được áp dụng đối với các cơ bản dịch vụ Riêng hỗ trợ dịch Vụ tổng Hợp Mạng (PISN). Cơ bản dịch vụ là xác định trong tiêu chuẩn IEC 11574.
Gọi Đường Xác định Bày (SS-CLIP) là một dịch vụ bổ sung đó là cung cấp cho người được gọi là người cung cấp các cuộc gọi của người dùng PISN số, và có thể là một subaddress, để được gọi là người dùng.
Đường kết nối Xác định Bày (SS-COLP) là một bổ sung vụ đó được cung cấp cho các sử dụng gọi điện thoại và cung cấp các gọi là (kết nối) dùng PISN số, và có thể là một subaddress, để gọi điện thoại dùng.
Gọi/Đường kết nối Nhận diện Hạn chế (SS-DÀY) là một bổ sung dịch vụ cung cấp cho một người dùng để hạn chế trình bày của người đó là PISN số khác sử dụng.
Dịch vụ bổ sung kỹ thuật được sản xuất trong giai đoạn ba, theo phương pháp mô tả trong CCITT đề Nghị 1.130. Này tiêu Chuẩn Quốc tế chứa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 kỹ thuật của SS-CLIP, SS-COLP và SS-DÀY. Giai đoạn 1 thuật (khoản 6, 7 và 8) xác định bổ sung dịch vụ như nhìn thấy bởi người của PISNs. Giai đoạn 2 thuật (khoản 9, 10 và 11) xác định chức năng thực thể tham gia vào những dịch vụ bổ sung và các thông tin chảy giữa họ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI