Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14478 xác định một tiêu chuẩn thiết lập phương dịch vụ hệ thống đó có thể được sử dụng bởi phương tiện ứng phát triển trong một loạt các tính toán môi trường. Tập trung vào, cho phép phương tiện ứng dụng trong một đều không phân phối máy tính môi trường. Trong phần này của tiêu chuẩn IEC 14478, thành phần này cũng sẽ được gọi là “phương Tiện Hệ thống dịch Vụ”, và viết tắt là MẠO.
Các phương Tiện Hệ thống dịch Vụ tạo thành một khuôn khổ của “trung gian” — hệ thống phần mềm nằm trong khu vực chung giữa các điều hành hệ thống và các ứng dụng cụ thể. Là trung gian, các phương Tiện dịch Vụ Hệ thống soái thấp hơn mức độ cho hệ thống nguồn lực để làm nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện xử lý, cung cấp một bộ chung dịch vụ đó có thể được sử dụng bởi phương tiện dụng phát triển.
Các phương Tiện Hệ thống dịch Vụ bao gồm những đặc điểm sau đây:
một) cung cấp một bản tóm tắt loại cho một phương tiện truyền thông xử lý nút mở rộng qua subtyping để hỗ trợ trừu tượng của thực sự phương tiện truyền thông xử lý phần;
b) cung cấp một bản tóm tắt loại cho luồng dữ liệu con đường hoặc các phương tiện truyền thông nối giữa xử lý nút, đóng gói ở mức độ thấp kết nối và vận chuyển ngữ nghĩa;
c) nhóm của nhiều xử lý nút và kết nối vào một đơn vị cho các mục đích của nguyên phòng và kiểm soát dòng;
d) cung cấp một phương tiện truyền thông đăng trừu tượng, với sự hỗ trợ cho một loạt các vị trí, hoặc đồng bộ hóa khả năng;
e) tách của các phương tiện truyền thông dạng trừu tượng từ đăng trừu tượng;
f) đồng bộ ngoại lệ và không đồng bộ sự kiện;
g) ứng dụng nhìn thấy được đặc tính của đối tượng khả năng;
h) đăng ký của đối tượng trong một môi trường phân phối bởi vị trí và khả năng;
tôi) hồi của đối tượng trong một môi trường phân phối bởi vị trí và hạn chế;
j) nghĩa của một Dòng phương Tiện truyền thông giao Thức để hỗ trợ độc lập phương tiện truyền thông vận tải và đồng bộ hóa.
Các phương Tiện Hệ thống dịch Vụ dựa trên những mô hình đối tượng của tiêu chuẩn IEC 14478-1 (nguyên tắc Cơ bản của PREMO) và các loại đối tượng và không-đối tượng dữ liệu loại tiêu chuẩn TRUYỀN 14478-2 (PREMO nền Tảng Phần).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI