Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14478 mô tả một tập hợp các loại đối tượng và không loại đối tượng để cung cấp cho việc xây dựng, trình bày, và tương tác với Tiện thông tin. Các phương tiện thông tin có thể vẽ, video, hay loại khác của đoan phương tiện truyền thông. Thông tin này có thể được tăng cường bởi khía cạnh. Trong tài liệu này phần này của tiêu chuẩn IEC 14478 cũng sẽ được gọi là “Mô hình Vẽ và tương Tác”, và viết tắt là MRI.
Các Mô hình Vẽ và tương Tác thành Phần tạo nên một khuôn khổ của ‘Trung gian’ hệ thống phần mềm nằm giữa chung điều hành hệ thống máy tính môi trường, và một ứng dụng cụ thể hoạt động như một khách hàng của các dịch vụ và loại định nghĩa được cung cấp bởi thành phần này. Nó cung cấp một khung trên nền tảng đối tượng và phương tiện hệ thống dịch vụ xác định trong các bộ Phận khác của các tiêu chuẩn quốc tế cho sự phát triển của một phân phối và chứng, mạng của các thiết bị để tạo phương tiện mô hình vẽ những mô hình này và tương tác với quá trình này.
Các Mô hình Vẽ và tương Tác thành Phần bao gồm những đặc điểm sau đây:
một) cung cấp của một hệ thống các phương tiện nguyên thủy là một trừu tượng khuôn khổ cho mô tả khả năng của mô hình và cung cấp thiết bị, và cho phép của họ, sự tương hỗ;
b) trong nguyên thủy hệ thống cấp bậc, cụ thể cung cấp cho mô tả thời gian cấu trúc phương dữ liệu qua từng bước xây dựng cấu trúc nguyên thủy từ thành phần dữ liệu;
c) cung cấp trừu tượng loại cho hình, kết thúc và các thiết bị hỗ trợ, cho phép sự tích của những thiết bị như vậy hoặc bất cứ tương lai phụ đại diện cho bất phần mềm hay phần cứng, vào một mạng xử lý các thiết bị như vậy;
d) cung cấp của một đối tượng loại để bản đồ đồng bộ hóa yêu cầu thể hiện trong phương tiện nguyên thủy vào kiểm soát của con suối và đồng bộ cơ chế được cung cấp bởi tiêu chuẩn IEC 14478-2 và tiêu chuẩn IEC 14478-3.
Các Mô hình Vẽ và tương Tác thành Phần dựa trên các loại đối tượng và dịch vụ xác định trong PREMO Phần 2; nền Tảng thành Phần (tiêu chuẩn IEC 14478-2), và PREMO Phần 3: phương Tiện Hệ thống dịch Vụ (tiêu chuẩn IEC 14478-3).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI