Thông Tin Chung
Phạm vi

Diện tài liệu tham khảo là rất quan trọng để ảnh hưởng lẫn nhau giữa truy cập hệ thống liên đoàn của nhóm của truy cập hệ thống. Một
diện tài liệu tham khảo là những thông tin cần thiết để thành lập ràng buộc, bao gồm cả ràng buộc với đối tượng tại nút đó
hỗ trợ khác nhau giao thức truyền thông và ràng buộc với đối tượng khác nhau trong lĩnh vực quản lý. Một
diện tài liệu tham khảo một chỉ thể hiện sự thông tin cần thiết cho kỹ thuật cơ chế để duy trì tổ hợp
giữa tính toán đối tượng trong sự hiện diện của giấy phép trong suốt như di chuyển minh bạch. Họ là nền tảng của ỨNG vị trí và tái định minh bạch.
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm:
• một khuôn khổ cho ràng buộc diện chung ràng buộc giao thức (cho cả hai dòng suối và hoạt động diện);
• một kỹ thuật của các thông tin chung chung cấu trúc của diện tài liệu tham khảo (cho cả hai dòng suối và hoạt động diện);
• đại diện(s) đối diện, tham khảo khi chuyển sử dụng chuẩn giao thức;
• nhận dạng của thủ tục cho người quản lý và chuyển giao diện tài liệu tham khảo đối với cá nhân trong suốt;
• nhận dạng của nút quản lý diện liên quan đến ràng buộc và liên bang mà tạo ra hoặc biến đổi diện tài liệu tham khảo;
• nhận dạng của yêu cầu về chất lượng của vụ chia sẻ thông tin và cho nguyện cầu của Việc hoặc liên quan đo thủ tục.
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một kỹ thuật mô tả của các chức năng cần thiết để hỗ trợ các tính toán ràng buộc của đối tượng trong truy cập hệ thống. Hỗ trợ và bảo vệ cho thông tin liên lạc được
vấn đề quan trọng, nhưng không phải trong phạm vi đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI