Thông Tin Chung
Phạm vi

Khái niệm “đánh” là cơ bản để truy cập hệ thống mô hình tương tác của MÔ-RM liên quan đến tôi đánh máy tương tác.
Đề Nghị Này | Tiêu Chuẩn Quốc Tế:
— xác định một khuôn khổ cho mô tả loại quan tâm đến ỨNG hệ thống xác định những gì các đơn vị cần phải được nhập và những gì cần phải nói về các xác định loại. Trọng tâm chính của công việc này là những tính toán diện loại hệ thống;
— xác định và đặc trưng cho loại ngôn ngữ đủ để mô tả loại được xác định ở trên trong một thông tin phụ lục;
— cung cấp doanh nghiệp, thông tin, và tính toán kỹ thuật của một loại chung kho chức năng trong các loại mô tả khung đó có thể là chuyên để chọn một cụ thể loại hệ thống hoặc loại ký hiệu. Các loại kho chức năng cung:
• lưu trữ và lấy loại mô tả;
• quản lý của loại mô tả;
• quản lý của các mối quan hệ giữa các loại đó phù hợp với loại;
• đặt tên của các loại (một cách phù hợp với MÔ đặt Tên Khung);
• ảnh hưởng lẫn nhau và liên bang khác nhau loại kho.
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một phương pháp của truy cập vào loại mô tả được sử dụng trong tử và hệ thống xử lý, nơi các loại có thể được mô tả trong các bê tông cú pháp và kiểu ngôn ngữ được sử dụng trong những tử và hệ thống xử lý. Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế cũng tạo điều kiện cho sự năng động của phù hợp với loại cho tương tác, ràng buộc và mục đích thương mại.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI