Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định tất cả các thông tin cần thiết để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu và kiểm soát thông tin trên các đường dây điện vừa cho mạng sử dụng hệ thống kiểm soát kết hợp với tiêu chuẩn IEC 14908-1.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập một tối thiểu bộ quy tắc cho phù hợp. Nó không loại trừ mở rộng dịch vụ cung cấp, cho rằng luật là phải tôn trọng trong hệ thống. Đó là những ý định của các tiêu chuẩn để cho phép mở rộng dịch vụ (định nghĩa của người sử dụng) để cùng tồn tại.
Một khía cạnh nào đó của chuẩn này được xác định trong tài liệu khác. Những tài liệu này được chiếu đâu có liên quan. Trong trường hợp một chiếu chuẩn mâu thuẫn với điều này tiêu Chuẩn Quốc tế, đây là một phần của tiêu chuẩn IEC 14908 sẽ thắng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI