Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế là một công việc mục phân khu của tiêu chuẩn IEC 15444 cung cấp mở rộng của Giải trí. G-T T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1 và Giải trí. G-T T. 801 | tiêu chuẩn IEC 15444-2 cho một cách hợp lý cuboidal bộ dữ liệu. Đặc biệt, nó tôn trọng tất cả đều có khả năng và cú pháp của Giải trí. G-T T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1 và một phần của khả năng hiện tại của Giải trí. G-T T. 801 | tiêu chuẩn IEC 15444-2 cho nhiều phần hình ảnh trong khi cung cấp thay thế và mở rộng với những khả năng. Trong những khó khăn này, nó cung cấp một đẳng đặc điểm kỹ thuật cho đẹp bộ dữ liệu, tức là, dự án cung cấp giống hệt nhau khả năng xử lý cả ba chiều mặc dù Giải trí. G-T T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1 và Giải trí. G-T T. 801 | tiêu chuẩn IEC 15444-2 codestream cú pháp phân biệt giữa hai trục không gian và các qua phần trục. Bối cảnh mô hình đang được sử dụng trong đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế là như trong Giải trí. G-T T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1 và Giải trí. G-T T. 801 | tiêu chuẩn IEC 15444-2. Được cải thiện bối cảnh mô hình sẽ được giới thiệu qua một sửa đổi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI