Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế quy định khuôn khổ, khái niệm và các phương pháp để bảo vệ JPEG 2000 codestreams. Phạm vi đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế là để xác định:
1) một quy phạm codestream cú pháp có chứa thông tin cho giải thích hình ảnh an toàn dữ liệu;
2) một quy phạm quy trình cho đăng ký JPSEC công cụ với một đăng ký quyền cung cấp một danh duy nhất;
3) thông tin ví dụ của JPSEC công cụ trong trường hợp điển hình sử dụng;
4) thông tin hướng dẫn làm thế nào để thực hiện dịch vụ bảo mật và siêu dữ liệu liên quan.
Phạm vi đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế là không để mô tả cụ thể an toàn ứng dụng hình ảnh hoặc để giới hạn an toàn hình ảnh để cụ thể kỹ thuật, nhưng để tạo ra một khuôn khổ cho phép mở rộng tương lai an toàn hình ảnh kỹ thuật phát triển.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI