Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15459 chỉ định một chuỗi duy nhất của nhân vật cho sự nhận dạng của cá nhân phẩm và gói sản phẩm. Các nhân vật chuỗi được thiết kế để được đại diện trong một tuyến tính thanh mã biểu tượng hoặc biểu tượng hai chiều hoặc khác AIDC phương tiện truyền thông gắn liền với những thực thể để đáp ứng nhu cầu quản lý. Để quản lý địa chỉ cần lớp học khác nhau, trong danh tính được công nhận trong các phần khác nhau của tiêu chuẩn IEC 15459, mà cho phép yêu cầu khác nhau để được gặp danh tính liên kết với mỗi lớp.
Các quy tắc cho sự nhận dạng của một cá nhân xuất hiện của một sản phẩm hay gói sản phẩm hiểu là lớp zero và được xác định trong các tiêu Chuẩn Quốc tế ISO 17367 tiêu chuẩn 17366, tương ứng, được xác định và được hỗ trợ bằng cách ví dụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI